inwestujemy odpowiedzialnie

Modern building

PRZESTRZEGAMY ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA. WŁĄCZAMY KWESTIE ZWIĄZANE Z ZASADaMI ESG W NASZ PROCES INWESTYCYJNY.

V4C jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ(PRI). Jesteśmy przekonani, że mamy obowiązek działać w najlepszym długoterminowym interesie naszych interesariuszy. Uważamy, że kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) wpływają na wyniki spółek portfela inwestycyjnego funduszu. Pracujemy nad rozwiązywaniem pojawiających się problemów i poprawą naszych wyników oraz wyników spółek portfelowych funduszu w tych obszarach.

V4C przyjęło własną Politykę ESG i Odpowiedzialnego Inwestowania, która określa nasze zaangażowanie w rozwiązywanie kwestii zrównoważonego rozwoju i ESG, a także zobowiązanie do utrzymywania wysokich standardów naszej pracy.

Nasza Polityka ESG i Odpowiedzialnego Inwestowania znajduje się tutaj.

V4C prowadzi listę branż i rodzajów działalności biznesowej, w które nie będzie inwestować, biorąc pod uwagę ich negatywny wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju lub inne aspekty zarówno społeczne jak i związane z ładem korporacyjnym.

Lista rodzajów działalności biznesowej i branż, w które nie będziemy inwestować, znajduje się tutaj.Access our most recent ESG report: here

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.